HAKEM DEĞERLENDİRME SÜRECİ

HAKEM DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Hakem değerlendirme sürecinin amacı nitelikli ve özgün bilimsel çalışmaların yayınlanmasını sağlamaktır. Toplum, Ekonomi ve Yönetim Dergisi’nde (TEYD) yayımlanan bütün makaleler hakemli olup, yayımlanması amacıyla gönderilen her makale aşağıda ifade edilen hakem değerlendirme sürecinden geçmektedir.

Ön Değerlendirme

Dergiye gönderilen ve intihal raporundan geçen tüm yazılar önce Editör Kurulu tarafından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Dergi kapsamına girmeyen veya bilimsel bir yazı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan yazılar, hakemlik süreci başlatılmadan geri çevrilir ya da bazı değişiklikler istenebilir. Bu aşamada, hiçbir makale, olumlu hakem raporu olmadan editör tarafından yayına kabul edilemez.

Bu aşamada, derginin amaç ve kapsamına uymayan, dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün değeri olmayan ve yayın politikalarını karşılamayan çalışmalar reddedilir.

Hakem Politikası

Toplum, Ekonomi ve Yönetim Dergisi (TEYD), sürecin her aşamasında, hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemini kullanmaktadır.

Kör hakemlik, bilimsel yayınların en yüksek kalite ile yayınlanması için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem, bilimsel çalışmaların nesnel (objektif) bir şekilde değerlendirilme sürecinin temelini oluşturmaktadır ve birçok bilimsel dergi tarafından tercih edilmektedir.

Hakem görüşleri, Toplum, Ekonomi ve Yönetim Dergisi’ne (TEYD) gönderilen tüm makaleler aşağıda belirtilen aşamalara göre körleme yoluyla değerlendirilmektedir.

Toplum, Ekonomi ve Yönetim Dergisi (TEYD), tüm makalelerin değerlendirme sürecinde çift-körleme yöntemini kullanmaktadır. Çift-körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.

Hakem Değerlendirmesi

Ön değerlendirme aşamasını geçen yazılar, editör ve/veya yazı kurulu tarafından belirlenen en az iki hakeme gönderilir. Editör veya Yayın Kurulu tarafından gerek duyulduğunda hakem sayısı artırılabilir. Hakemler, uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak hakem havuzundan seçilmektedir.

Makaleler içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre hakemlendirilir. Hakemler değerlendirdikleri çalışmalar hakkındaki hiçbir süreci ve belgeyi paylaşmayacakları hakkında garanti vermek zorundadır.

Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre 30 gündür. Hakemlerden veya editörlerden gelen düzeltme önerilerinin yazarlar tarafından “düzeltme raporu” doğrultusunda 1 ay içerisinde tamamlanması zorunludur. Hakemler bir çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden çok defa düzeltme talep edebilir.

Hakemler kendilerine gönderilen yazıları; orijinallik, metodoloji, literatüre katkı, bulguların sunumu ve sonuçların desteklenmesi ve daha önce yapılan çalışmalardan yararlanma açısından değerlendirirler. Hakemler makaleyi kabul edebilir, reddedebilir veya yazarlardan biçime ve/veya öze yönelik düzeltme yapmalarını isteyebilirler. Bir makalenin yayına kabul edilebilmesi için, en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir. Hakem raporlarından biri olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda, yazı üçüncü bir hakeme daha gönderilir.

Hakem veya hakemlerin düzeltme istemeleri durumunda, yazar(lar), hakemler tarafından yapılan eleştiri ve önerileri göz önünde bulundurarak istenen düzeltmeleri en geç 60 gün içerisinde tamamlayarak Yazı Kuruluna tekrar gönderirler. İki ay içerisinde gönderilmeyen makaleler süreçten çıkartılır. Hakemler, aynı makale için birden fazla düzeltme isteyebilirler. Yayına kabul edilmeyen yazılar, yazarlarına iade edilmez.

Hakem Raporları

Hakem değerlendirmeleri genel olarak çalışmaların; özgünlük, kullanılan yöntem, etik kurallara uygunluk, bulguların ve sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu ve literatür açısından incelenmesine dayanmaktadır.

Son Değerlendirme

Hakemler tarafından olumlu görüş bildirilerek yayımlanma aşamasına gelen tüm makaleler için son değerlendirme, Editör veya Yayın Kurulu tarafından yapılır. Editör veya Yayın Kurulu tarafından “yayımlanabilir” kararı verilen makaleler yayım sırasına alınır.

Hakemlerimizden dikkat etmelerini rica ettiğimiz hususlar şunlardır:
 

TÜRKÇE

İNGİLİZCE

Makalenin Türkçe ve İngilizce başlıklarının çalışmaya uygunluğu

Titles’ suitability to the scope of article

Özet; çalışmanın amacını uygulanan yönteme göre elde edilen bulguları ve önerileri kapsıyor mu?

Does the abstract contains the purpose, outcomes and recommendations of the study?

Türkçe ve İngilizce özet uyumlu mudur?

Are Turkish and English abstracts compatible?

Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler uygun birbirine paralel ve yeterli midir?

Are Turkish and English keywords compatible?

Makalede yararlanılan kaynaklar yeterli, güncel ve çalışmanın konusu ile ilgili midir?

Are the resources used adequate, up-to-date and relevant to the topic of the study?

Makalede yararlanılan her kaynağa kaynakçada yer verilmiş midir?

Are all cited works included in the references?

Makalede yararlanılmayan herhangi bir kaynağa kaynakçada yer verilmiş midir?

Is there any un-mentioned studies in the references?

Giriş bölümünde çalışmanın konusu ve amacı yeterince vurgulanmış mıdır?

Is the theme of the article emphasized enough in the introduction part?

Kullanılan araştırma yöntem ya da yöntemleri çalışma konusuna uygun mudur?

Are the research method(s) used convenient and adequate for the study?

Şekil ve Tablolar araştırma verilerine göre uygun ve anlaşılabilir şekilde düzenlenmiş midir?

Are the figures and tables in the main text understandable and proper in term of academic ethics?

Araştırma bulguları yeterince tartışılmış mıdır?

Are the outcomes of the research sufficiently discussed?

Çalışma tutarlı ve bütünlük içinde akıcı ve anlaşılır bir dille takdim edilmiş midir?

Is the study presented consistently and fluently in a clear and understandable language?

Çalışmada dil bilgisi kurallarına riayet edilmiş midir?

Have the rules of linguistic information been respected in the study?

Çalışmanın bilime katkısı yönünden özgün değeri var mıdır?

The article is stimulating/seminal in terms of contribution to knowledge.

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2020, Salı