YAZIM KURALLARI

TOPLUM, EKONOMİ VE YÖNETİM DERGİSİ (TEYD) YAZIM KURALLARI

 • Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar ekler ve kaynakça dahil 30 sayfayı aşmamalıdır. Yazılar Word formatında “Palatino Linotype” karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Dergiye gönderilecek çalışmanın tümünde, kenar boşlukları sol 2,5 cm, sağ 2,5 cm, üst 2,5 cm, alt 2,5 cm olmalıdır.
 • Başlık: Türkçe ve İngilizce başlıklar, Türkçe ve İngilizce özet bölümlerinin üzerine büyük harfle ortalayarak 14 punto ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
 • Öz: Öz başlığı altında (başlık: 11 punto kalın, sola yaslı) yazının ilk sayfasında, Türkçe başlık altında, Türkçe ve İngilizce başlık altında İngilizce, 200 kelimeyi geçmeyen özet ile özetlerin altında en fazla 5 anahtar sözcük yer almalıdır. Özetler tek satır aralığında 10 punto, iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. İngilizce makalelerde Türkçe kısa özet kullanımı zorunlu değildir.
 • Yazar ad(lar)ı ve adres(ler)i: Makalenin yazarı/yazarları, ad(lar)ını makalenin ilk sayfasında Türkçe başlığın altında 12 punto, ortalı olarak yazılmalıdır. Dipnot şeklinde; varsa akademik unvanıyla birlikte, görev yaptığı kurumu, e-posta adresini ve ORCID numaralarını tam ve açık olarak vermelidir.
 • Bölüm Başlıkları: Bölüm başlıkları ve alt başlıklar 12 punto koyu, ilk harfleri büyük olarak sola yaslı şekilde yazılmalıdır. Başlık numaralarında, sayılar ondalık sistemde (1., 1.1., 1.1.1. gibi) numaralandırılmalıdır. Giriş, sonuç ve kaynakça bölümlerinde başlık numarası kullanılmaz.
 • Ana Metin: Paragraflar 11 punto büyüklüğünde olmalı, hizalama; iki yana yaslı, girinti; sol: 0 cm, sağ: 0 cm; İlk satır 1,25 cm şeklinde olmalıdır. Paragraflardan önce 6 nk ve sonra 6 nk boşluk bırakılmalı ve tek satır aralığı olacak şekilde yazılmalıdır.

Kısaltmalar, ilk gösterildiği zaman açık olarak ve kısaltılmış biçimi parantez içinde yazılmalı, daha sonraki gösterimlerde sadece kısaltılmış hâli verilmelidir.

Metin içindeki özel terim ve tabirler ‘tek tırnak’ içinde gösterilmelidir. Özel isim değilse tırnağın içindeki kelimeler küçük harflerle yazılmalıdır. Vurgulanmak istenen kelime veya ifadeler için (altı çizili ya da koyu yerine) tek tırnak veya italik tercih edilmelidir.

Metnin içindeki yabancı kelimeler, kitap ve dergi isimleri italik yazılmalıdır. Türkçe bir terim ya da tabirin yabancı dildeki karşılığı da verilecekse parantez içinde italik yazılmalıdır.

Metin içinde geçen sayılar, tek haneli ise yazı ile yazılmalı, iki ya da daha çok haneli ise rakamla yazılmalıdır.

 • Tablolar ve Şekiller: Tablo ve şekil numarasından sonra nokta konulup tablo ve şekil başlığı verilmelidir. Şekil ve tablo başlıklarının ilk kelimeleri büyük harflerle başlamalıdır (Örnek: Tablo 1. Yıllara Göre Kişi Başına Gelir). Şekil ve tablo başlıkları 10 punto koyu olarak tablo ve şekillerin üzerine yazılmalı, her birine sıra numarası (Tablo 1, Tablo 2 ve Şekil 1, Şekil 2 vs.) verilmelidir. Metinde yer alacak matematiksel denklemlere sıra numarası verilmeli, sıra numaraları parantez içerisinde sayfanın sağına yaslı olarak yazılmalıdır.

Eğer tablo veya şekil başka bir eserden alınmışsa, kaynak italik ve 10 punto olarak atıf kurallarına uygun biçimde tablo veya şeklin altında yer almalıdır.

Tablo içindeki metinler 10 punto yazılmalı, tablo başlık-tablo içi metin-tablo kaynakça önce 0 nk sonra 0 nk olarak tek satır aralığında düzenlenmelidir.

 • Atıflar: Atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi (metin içi kaynak gösterme) kullanılarak yapılmalıdır. Metin içerisinde atıflar yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır.
 • Dipnot: Metinde yapılacak dipnotlar 1,2,3… şeklinde sıralandırılmalı ve 8 punto, tek satır aralığında, ilk satır 1 cm olarak düzenlenmelidir.
 • Genişletilmiş Özet: Makalede varsa Ekler, yoksa Kaynakça kısmından sonra 750-1000 sözcük uzunluğunda geniş İngilizce özete yer verilmelidir. Bu özet alt başlıklar (Giriş, Yöntem gibi) içermeden, makalenin temel fikirlerinin tümünü kapsayacak biçimde, paragraflar halinde olmalıdır. Geniş özette aynen alıntıya yer verilmemelidir. Geniş özette tablo veya şekil kullanılmamalıdır. Makalenin dili Türkçe ise geniş özet İngilizce olmalıdır. İngilizce makalelerde ise Türkçe geniş özet sunulma zorunluluğu yoktur, bu konudaki karar yazarlara bırakılmıştır. Genişletilmiş Özet, makalelerin dergimize ilk başvurusu esnasında değil; eğer makale yayına kabul edilirse, dizgi aşamasında yazarlardan talep edilecektir. (İsteyen yazarlar ilk aşamada makalenin sonuna ekleyebilirler). Paragraflar 11 punto büyüklüğünde olmalı, hizalama; iki yana yaslı, girinti; sol: 0 cm, sağ: 0 cm; İlk satır 1,25 cm şeklinde olmalıdır. Paragraflardan önce 6 nk ve sonra 6 nk boşluk bırakılmalı ve tek satır aralığı olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Ekler: Yazar(lar) ihtiyaç duyarlarsa kaynakçadan sonra ve geniş özetten önce, Ekler bölümü oluşturabilirler. Bu kısımda verilecek eklere makale içinden mutlaka atıfta bulunulmalıdır. Birden fazla ek kullanılacaksa numaralandırılabilir. Yazarların eklere koyacakları eklentilerin makale içinde verilmesi durumunda bütünlüğü bozacak biçimde olması gerekmektedir. Makale içinde tablo veya şekil ile verilebilecek unsurlara Ekler’de yer verilmemelidir.
 • Alıntılar: Metin içinde, üç satırı geçmeyen doğrudan alıntılarda “çift tırnak” kullanılmalıdır. Metinde doğrudan alıntılar dışında çift tırnak kullanılmamalıdır.

Bir kaynaktan uzun (üç satırı geçen) alıntı yapıldığında, sağ ve soldan girintili (1 cm) ve 10 punto ile yazılmalıdır (tırnaksız). Alıntının sonunda, aktarılan kaynak sayfa numarası ile birlikte parantez içinde verilmelidir.

 • Kaynakça: “Kaynakça” (başlık: 12 punto, kalın ve sola yaslı) başlığı altında 11 punto ve 1,25 cm asılı, paragraflar arası 6 nk boşluk ve tek satır aralığı formatında çalışmanın sonunda düzenlenmelidir.
 • Kaynakça makalenin bittiği sayfadan başlatılmalı ve çalışmalar soyadına göre alfabetik olarak sıralandırılmalıdır.
 • Aynı yazarın birden çok çalışmasına atıfta bulunulduğunda, yayın tarihi en eski olandan başlamalıdır. Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışmasına atıfta bulunulduğunda kaynaklar kaynakça ve metin içi atıflarda a,b,c,… harfleri kullanılarak numaralandırılmalıdır. Örnek; 2003a, 2003b, 2003c gibi.
 • Bir yazarın tek ve birden fazla yazarlı çalışmasına atıfta bulunulması durumunda, önce tek yazarlı çalışmalar belirtilmelidir. 
 • Yararlanılan kaynağın yazarı soyadı önce belirtilecek şekilde gösterilmelidir.

 

KAYNAKLARIN ÖRNEK GÖSTERİMLERİ:

Tek yazarlı kitaplar:

Kaynakçada

Acar, E. (2018). Küreselleşme Neoliberalizm ve Su Yönetimi. Bursa: Ekin Kitabevi.

Metin içinde

(Acar, 2018: 55)

 

İki yazarlı kitaplar:

Kaynakçada

Önder, Ö. ve F. Kırışık (2012). Kamu Yönetimi ve Siyaset Biliminde Karar Verme. Ankara: Orion Yayınları.

Metin içinde

(Önder ve Kırışık, 2012: 65)

 

İkiden çok yazarlı kitaplar:

Kaynakçada

Erdem, A., S. Aslan, M. Çelik ve F. Işık (2012). Kamu Yönetimi Soru Bankası. Ankara: Yargı Yayınevi.

Metin içinde

(Erdem vd., 2012: 51)

 

Tek yazarlı makaleler:

Kaynakçada

Uysal, Y. (2020). “Avrupa İdari Alanı’nın Türk Kamu Yönetimi Üzerine Etkileri”. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 6 (1), 27-53.

Metin içinde

(Uysal, 2020: 28)

 

İki yazarlı makaleler:

Kaynakçada

Çelik, V. ve Z. Duyar (2020). “Türk yönetim kültüründe temel etik değerlerin incelenmesi: bir siyasetname örneği olarak El Medinet‘ül Fazıla”. Turkish Studies-Social, 15 (1), 187-206.

Metin içinde

(Çelik ve Duyar, 2020: 188)

 

İkiden çok yazarlı makaleler:

Kaynakçada

Held, D., A. McGrew, D. Goldblatt ve J. Perraton (1999). “Globalization”. Global Governance, 5(4), 483-496.

Metin içinde

(Held vd., 2012: 484)

 

Derleme yayınlar

Kaynakçada

Kalaycıoğlu, E. ve A. Y. Sarıbay (Ed.) (2011). Türk Siyasal Hayatının Gelişimi. İstanbul: Beta Basım Yayım.

Metin içinde

(Kalaycıoğlu ve Sarıbay, 1986: 3)

 

Derleme yayınlar içinde yer alan makaleler

Kaynakçada

Mardin, Ş. (1986). Tanzimat’tan Sonra Aşırı Batılılaşma. Türk Siyasal Hayatının Gelişimi. (Ed. E. Kalaycıoğlu ve A. Y. Sarıbay). İstanbul: Beta Basım Yayım.

Metin içinde

(Mardin, 1986: 39).

 

Bir yazarın birden fazla aynı tarihli yayını olması halinde

Kaynakçada

Dizman, H. (2019a). “Yalın Organizasyon ve Yalın Düşünce Üzerine Kavramsal Bir Araştırma”. Atlas Journal, 5 (19), 359-367.

Dizman, H. (2019b). “Yalın Düşünce Çerçevesinde Muhasebeye Genel Bir Bakış”. Atlas Journal, 5 (23), 810-819.

Metin içinde

(Dizman, 2019a: 359)

(Dizman, 2019b: 810)

 

Aynı parantezde iki veya daha fazla kaynağa atıf verilmesi

(Uysal, 2020: 67; Duyar, 2019: 56; Bayrak, 2018: 42)

 

Yazarsız/kolektif yayınlar

Kaynakçada

TODAİE (1966). Merkezi Hükümet Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri, Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi Raporu, Ankara: TODAİE Yayını.

Metin içinde

(TODAİE, 1991: 101)

 

İkincil kaynaktan yapılan alıntılar

(Parsons, 1951: 170 aktaran Duyar, 2020: 188)

 

Elektronik ortamdan yapılan atıflar

a) Alıntı bir yazarın eserinden yapılmış ise, metin içindeki atıflar yazılı kaynaklardaki yöntemle yapılmalı; kaynakçada ise, yazar/yazarların soyadı, adı, yayın ya da gözden geçirilme tarihi, belgenin tam adı, parantez içinde eksiksiz http ya da ftp adresi ile belgeye ulaşma tarihi, aşağıdaki örneğine uygun olarak verilmelidir.

Kaynakçada

Chhotray, V. ve G. Stoker (2009), Governance: from theory to practice, https://link.springer.com/chapter/10.1057/9780230583344_10#page-1 (06.04.2017).

Metin içinde

(Chhotray ve Stoker, 2009)

b) Alıntı doğrudan bir siteden yapılmışsa, metin içindeki atıflarda web sitesinin genel adresi ve siteye ulaşma yılı parantez içinde verilmelidir. Kaynakçada ise alt adresleri de kapsayan web adresi, siteye ulaşma tarihi (gün, ay ve yıl) ile birlikte ayraç içinde verilmelidir.

Kaynakçada

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=SI.POV.NAHC (30.05.2017)

Metin içinde

(data.worldbank.org, 2017)

Tezler

Dizman, H. (2014). Ege Bölgesinin Seçilmiş İllerinde Kobilerde Karar Destek Sistemlerinin Farkındalığı Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.

Çeviri

Horkheimer, M. ve T. Adorno (1996). Aydınlanmanın Diyalektiği, Felsefi Fragmanlar I. (Çev. Oğuz Özügül). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Son Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020, Çarşamba